30.06.2020 – ചൊവ്വ

6.05 സുഭാഷിതം 6.20 ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, കാർഷിക വൃത്താന്തം, കാലാവസ്ഥ തുടര്‍ന്ന്‌; പ്രഭാതഗീതം 6.55 ശുഭദിനം, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ 7.00, ചിന്താ വിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, മധുരം ഗീതം 7.10 ആരോഗ്യ ജാലകം 7.15 നോവൽ വായന –  ടി.വി. കൊച്ചു ബാവയുടെ “വൃദ്ധസദനം” – അവതരണം: ബോബി സി. മാത്യൂ  7.20 ഇന്നത്തെ ഗാനം  7.35 വിപണി, സേവന വാർത്തകൾ 7.40 ആയുരാരോഗ്യം 7.45 കാവ്യധാര 7.50 ഹരിതം 7.55 പാട്ടുപൊലിമ 8.03 ദൃഷ്ടി – മലയാള ദിനപത്ര വാര്‍ത്തകളിലൂടെ 8.07 എന്തു പഠിക്കണം, എന്താകണം 8.10 സൈബർ ജാലകം 8.15 രസമുകുളം – പാചകക്കുറിപ്പുകൾ, സേവന വാര്‍ത്തകൾ 8.20 ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, ഉത്തരം 8.25 സ്മൃതി ഗീതങ്ങൾ 9.20 നാട്ടുവൃത്താന്തം 9.30 മഴവില്ല് 9.39 ഞാറ്റുവേല  9.54 സേവന വാർത്തകൾ 10.00 ആരോഗ്യ കേരളം 10.15 Special NewsBulletin തുടര്‍ന്ന്‌; ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 10.54 നാട്ടുവൃത്താന്തം 11.00 ഒരുപാട്ടുപാടാം lock down special തത്സമയ ഫോണ്‍ – ഇന്‍ പരിപാടി 12.07 ഇശൽ 12.25 ജാലകം 12.30 മുതൽ 3.00 വരെയും 5 മുതൽ 11 വരെയും തിരുവനന്തപുരം റിലേ, 3.00 മുതൽ 5 വരെ വിവിധ്  ഭാരതി പരിപാടി  6, 8, 9.15, 9.55, 10.54, 12.10 എഫ്.എം വാർത്തകൾ.