28.06.2020 – ഞായർ

6.05 സുഭാഷിതം 6.20 ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, കാർഷിക വൃത്താന്തം, കാലാവസ്ഥ തുടര്‍ന്ന്‌; പ്രഭാതഗീതം 6.55 ശുഭദിനം, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ 7.00, ചിന്താ വിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, മധുരം ഗീതം 7.05 സേവന വാര്‍ത്തകള്‍, ഇന്നത്തെ പരിപാടി, വൈദ്യുതി അറിയിപ്പുകള്‍  7.10 ആരോഗ്യ ജാലകം 7.15 നോവൽ വായന –  ടി.വി. കൊച്ചു ബാവയുടെ “വൃദ്ധസദനം” – അവതരണം: ബോബി സി. മാത്യൂ 7.20 ഇന്നത്തെ ഗാനം 7.35 വിപണി, സേവന വാർത്തകൾ 7.40 ആയുരാരോഗ്യം 7.45 കാവ്യധാര 7.50 ജാഗ്രത 7.55 പാട്ടുപൊലിമ 8.03 ദൃഷ്ടി – മലയാള ദിനപത്ര വാര്‍ത്തകളിലൂടെ 8.07 എന്തു പഠിക്കണം, എന്താകണം 8.10 സൈബർ ജാലകം 8.15 രസമുകുളം – പാചകക്കുറിപ്പുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോണിക്കിള്‍, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം 8.25 ചിത്രമഞ്ജരി  (ലൈവ്) 9.10 നാട്ടുവൃത്താന്തം 9.20 മഴവില്ല്‌ 9.54 സേവന വാർത്തകൾ 10.00 യുവവാണി 10.15 Special News Bulletin 11.00 മന്‍ കീ ബാത്‌; തുടര്‍ന്ന് മലയാളം പരിഭാഷ 12.07 ഇശൽ 12.25 ജാലകം 12.30 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം റിലേ 6.00, 8, 9.15, 9.54, 12.10 എഫ്.എം വാർത്തകൾ.