27.06.2020 – ശനി

6.05 സുഭാഷിതം 6.20 ഇന്നത്തെ വിശേഷംചരിത്രപഥം, കാർഷിക വൃത്താന്തം, കാലാവസ്ഥ തുടര്‍ന്ന്‌; പ്രഭാതഗീതം 6.55 ശുഭദിനം, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ 7.00, ചിന്താ വിഷയംഇന്നത്തെ ചോദ്യംമധുരം ഗീതം 7.05 സേവന വാര്‍ത്തകള്‍, ഇന്നത്തെ പരിപാടിവൈദ്യുതി അറിയിപ്പുകള്‍  7.10  ആരോഗ്യ ജാലകം  7.15   നോവൽ വായന –  ടി.വി. കൊച്ചു ബാവയുടെ “വൃദ്ധസദനം” – അവതരണം: ബോബി സി. മാത്യൂ 7.20 ഇന്നത്തെ ഗാനം 7.35 വിപണി, സേവന വാർത്തകൾ 7.40 ആയുരാരോഗ്യം 7.45 കാവ്യധാര 7.50 ജാഗ്രത 7.55 പാട്ടുപൊലിമ 8.03 ദൃഷ്ടി – മലയാള ദിനപത്രവാര്‍ത്തകളിലൂടെ 8.07 എന്തു പഠിക്കണംഎന്താകണം 8.10 സൈബർ ജാലകം 8.15 രസമുകുളംഹാസ്യനിലവറ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം 8.25 ചിത്രമഞ്ജരി ലൈവ്‌ 9.20 നാട്ടുവൃത്താന്തം 9.25 മഴവില്ല് 9.54 സേവന വാർത്തകൾ 10.00 നവഗീതങ്ങൾ 10.15 Special News  Bulletin തുടര്‍ന്ന്‌;  ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ  10.54  നാട്ടുവൃത്താന്തം 11.00 ഹലോ ആകാശവാണി വീട്ടുവിശേഷം – lock down special തത്സമയ ഫോണ്‍ – ഇന്‍ പരിപാടി 12.10 ഇശൽ 12.25 ജാലകം 12.30 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം റിലേ 6, 8, 9.20, 9.55, 10.00, 10.54, 12.10 എഫ്.എം വാർത്തകൾ.