26.03.2020 – വ്യാഴം

6.10 സുഭാഷിതം, ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, കാർഷിക വൃത്താന്തം, കാലാവസ്ഥ 6.20 പ്രഭാതഗീതം 6.55 ശുഭദിനം, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസവാർത്തകൾ 7.00 ചിന്താ വിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, മധുരം ഗീതം 7.05 സേവന വാര്‍ത്തകള്‍, ഇന്നത്തെ പരിപാടി, വൈദ്യുതി അറിയിപ്പുകള്‍, തീവണ്ടി സമയം 7.10 ആരോഗ്യ ജാലകം 7.15 നോവൽ വായന –  ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനത്തിന്റെ “അഗ്നിസാക്ഷി” – അവതരണം: ലീലാമ്മ മാത്യൂ 7.20 ഇന്നത്തെ ഗാനം 7.35 വിപണി, സേവന വാർത്തകൾ 7.40 ആയുരാരോഗ്യം 7.45 കാവ്യധാര 7.50 കായിക ലോകം 7.55 പാട്ടുപൊലിമ 8.03 ദൃഷ്ടി – മലയാള ദിനപത്ര വാര്‍ത്തകളിലൂടെ 8.07 എന്തു പഠിക്കണം, എന്താകണം 8.10 സൈബർ ജാലകം 8.15 രസമുകുളം പാചകക്കുറിപ്പുകൾ, സേവന വാർത്തകൾ 8.20 നല്ല മലയാളം , ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, ഉത്തരം 8.25 വാട്സാപ്പ് ഇഷ്ട ഗാനങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ 9.20 നാട്ടുവൃത്താന്തം 9.25 മഴവില്ല്  9.54 സേവന വാർത്തകൾ 10.00 ആരോഗ്യ കേരളം 10.15 ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 10.54 നാട്ടു വൃത്താന്തം 11.00 ഹലോ യൂത്ത്‌ തല്‍സമയ പ്രശ്‌നോത്തിരി 12.05 ഇശൽ 12.25 ജാലകം 12.40 പ്രകാശധാര 1.00 പഴം പച്ചക്കറി വില നിലവാരം, ചലചിത്രഗാനങ്ങള്‍ 1.54 നാട്ടു വൃത്താന്തം 2.15 തുടർ നാടകം, സേവന വാര്‍ത്തകള്‍ 2.30 ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 3.00 സഖി സഹേലി – വിവിധ്  ഭാരതി പരിപാടി 4.00 ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, ചിന്താവിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം-ഉത്തരം 4.05 മഴവില്ല്‌ 4.25 നാട്ടു വൃത്താന്തം 4.30 എസ്.എം.എസ്. ഇഷ്ട ഗാനങ്ങൾ 5.25 നാട്ടുവൃത്താന്തം 5.30 ഞാറ്റുവേല 5.45 ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 5.55 നാട്ടുവൃത്താന്തം 6.30 സന്ധ്യാഗീതം 6.50 വയലും വീടും, തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ 7.35 ഒരു സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങള്‍ 8.00 യുവവാണി റേഡിയോ ഗൈഡ്‌ 8.30 നല്ല മലയാളം, വിദ്യാഭ്യാസ വാര്‍ത്തകള്‍ 8.35 നോവൽ വായന 9.16 വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം 9.30 വിചാരധാര 9.45 സംഗീതസുധ 10.05 ഹൃദയ ഗീതങ്ങൾ (തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ) 10.50 സുഭാഷിതം 11.05 കാലാവസ്ഥ 6, 8, 9.20, 9.54, 10.54, 12.05, 1.18, 4.00, 5.00, 5.55, 9.58, 10.00 എഫ്.എം വാർത്തകൾ, തീവണ്ടി സമയം.

Advertisement