22.03.2020 – ഞായർ

6.10 സുഭാഷിതം, ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, കാർഷിക വൃത്താന്തം, കാലാവസ്ഥ 6.20 പ്രഭാതഗീതം 6.55 ശുഭദിനം, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ ർത്തകൾ 7.00 ചിന്താ വിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, മധുരം ഗീതം 7.05 സേവന വാര്‍ത്തകള്‍, ഇന്നത്തെ പരിപാടി, വൈദ്യുതി അറിയിപ്പുകള്‍, തീവണ്ടി സമയം 7.10 ആരോഗ്യ ജാലകം 7.15 നോവൽ വായന –  ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനത്തിന്റെ “അഗ്നിസാക്ഷി” – അവതരണം: ലീലാമ്മ മാത്യൂ 7.20 ഇന്നത്തെ ഗാനം 7.35 വിപണി, സേവന വാർത്തകൾ 7.40 ആയുരാരോഗ്യം 7.45 കാവ്യധാര 7.50 ജാഗ്രത 7.55 പാട്ടുപൊലിമ 8.03 ദൃഷ്ടി – മലയാള ദിനപത്ര വാര്‍ത്തകളിലൂടെ 8.07 എന്തു പഠിക്കണം, എന്താകണം 8.10 സൈബർ ജാലകം 8.15 രസമുകുളം പാചകക്കുറിപ്പുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോണിക്കിള്‍, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം 8.25 ചിത്രമഞ്ജരി  ലൈവ് 9.10 നാട്ടുവൃത്താന്തം 9.20 കൗതുക വർത്തമാനം 9.30 മഴവില്ല്‌ 9.54 സേവന വാർത്തകൾ 10.00 യുവവാണി സര്‍ഗ്ഗ സംവാദം 10.30 അഭിമുഖം 10.54 നാട്ടു വൃത്താന്തം 11.00 നവഗീതങ്ങള്‍ 11.30 ഫീച്ചര്‍ 11.45 നാടക ഗാനങ്ങള്‍ 12.07 ഇശൽ 12.25 ജാലകം 12.40 റേഡിയോ സ്മരണകൾ 1.05 സണ്‍ഡേ സെലക്ഷന്‍സ്‌ (പുതിയ മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി ചലചിത്രഗാനങ്ങള്‍) 1.54 നാട്ടു വൃത്താന്തം 2.15 നിറക്കൂട്ട്, നവഗീതങ്ങള്‍ 2.30 ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 3.00 ചലച്ചിത്ര ശബ്ദരേഖ 4.00 ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, ചിന്താവിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം-ഉത്തരം 4.05 മഴവില്ല് – ഗസൽ സായാഹ്നം 4.25 നാട്ടു വൃത്താന്തം 4.30  കുട്ടി റോക്‌സ് – കുട്ടികൾക്കായുള്ള തല്‍സമയ ലൈവ് പരിപാടി  5.45 ചലചിത്ര ഗാനങ്ങള്‍ 5.55 നാട്ടുവൃത്താന്തം 6.05 ജില്ലാ വൃത്താന്തം 6.30 സന്ധ്യാഗീതം 6.50 വയലും വീടും, തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ 7.35 ഉള്‍ക്കാഴ്ച്ച 8.00 സാഹിത്യവേദി 8.30 ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോണിക്കിള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ വാര്‍ത്തകള്‍, 8.35 നോവല്‍ വായന 9.30 തുടര്‍ നാടകം 10.05 ഹൃദയ ഗീതങ്ങള്‍ (പഴയ മലയാളം ചലചിത്ര ഗാനങ്ങള്‍) 10.50 സുഭാഷിതം 11.05 കാലാവസ്ഥ 6.00, 8, 9.15, 9.54, 12.05, 1.55, 4.00, 5.00, 5.55 എഫ്.എം വാർത്തകൾ, തീവണ്ടി സമയം.