സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും കൂടി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർദ്ധിച്ചു 4225 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയിൽ 480 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത്. 33800 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് 33320 രൂപ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 440 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത് 920 രൂപയാണ്.