03.03.2020 – ചൊവ്വ

6.10 സുഭാഷിതം, ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, കാർഷിക വൃത്താന്തം, കാലാവസ്ഥ 6.20 പ്രഭാതഗീതം 6.55 ശുഭദിനം, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ 7.00 ചിന്താ വിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, മധുരം ഗീതം 7.05 സേവന വാര്‍ത്തകള്‍, ഇന്നത്തെ പരിപാടി, വൈദ്യുതി അറിയിപ്പുകള്‍, തീവണ്ടി സമയം 7.10 ആരോഗ്യ ജാലകം 7.15 നോവൽ വായന – എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ “മഞ്ഞ്‌ ” – അവതരണം: പി. സരിത 7.20 ഇന്നത്തെ ഗാനം 7.35 വിപണി, സേവന വാർത്തകൾ 7.40 ആയുരാരോഗ്യം 7.45 കാവ്യധാര 7.50 ഹരിതം 7.55 പാട്ടുപൊലിമ 8.03 ദൃഷ്ടി – മലയാള ദിനപ്പത്രത്തിലെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ 8.07 എന്തു പഠിക്കണം, എന്താകണം 8.10 സൈബർ ജാലകം 8.15 രസമുകുളം പാചകക്കുറിപ്പുകൾ, സേവന വാര്‍ത്തകൾ 8.20 ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, ഉത്തരം 8.25 സ്മൃതി ഗീതങ്ങൾ 9.20 നാട്ടുവൃത്താന്തം 9.30 മഴവില്ല് 9.54 സേവന വാർത്തകൾ 10.00 ആരോഗ്യ കേരളം 10.15 ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 10.54 നാട്ടു വൃത്താന്തം 11.00 ചലചിത്രഗാനങ്ങള്‍ 12.07 ഇശൽ 12.25 ജാലകം 12.40 പ്രകാശധാര 1.00 പഴം പച്ചക്കറി വില നിലവാരം, ചലചിത്രഗാനങ്ങള്‍ 1.54 നാട്ടു വൃത്താന്തം 2.15 തുടർ നാടകം, സേവന വാര്‍ത്തകള്‍ 2.30 ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ 3.00 സഖി സഹേലി – വിവിധ് ഭാരതി പരിപാടി 4.00 ഇന്നത്തെ വിശേഷം, ചരിത്രപഥം, ചിന്താവിഷയം, ഇന്നത്തെ ചോദ്യം-ഉത്തരം 4.05 മഴവില്ല് 4.25 നാട്ടുവൃത്താന്തം 4.30 ചിത്രമഞ്ജരി ലൈവ്‌ 5.30 ഞാറ്റുവേല 5.55 നാട്ടുവൃത്താന്തം 6.05 ജില്ലാ വൃത്താന്തം 6.30 സന്ധ്യാഗീതം 6.50 വയലും വീടും 7.18 തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ 7.35 സ്മൃതി ഗീതങ്ങള്‍ 8.00 സര്‍ഗ കേരളം 8.35 നോവല്‍ വായന 9.16 വിദ്യാഭ്യാസ വാര്‍ത്തകള്‍ (വിജയവാണി – എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷാ സാഹായി) 9.30 വിചാരധാര 9.45 സംഗീതസുധ 10.05 ഹൃദയഗീതങ്ങള്‍ 10.30 ചലചിത്ര ഗാനങ്ങള്‍ 10.50 സുഭാഷിതം 11.05 കാലാവസ്ഥ 6, 8, 9.15, 9.55, 10.54, 12.05, 1.18, 5.55, 10.00 എഫ്.എം വാർത്തകൾ, തീവണ്ടി സമയം